החלפת שפה

כתובות מעוצבות

יצירת קשר

נייד: 054-5-603-603
אימייל:
נושא:
הודעה:
אנטי ספם: כמה חודשים יש בשנה?

יש לנו 2 אורחים ו-אין רשומים מחוברים

תשלום/ מקדמההכנס סכום מקדמה לתשלום

Easy Joomla Paypal Payment / Donations Module
טופס התקשרות מלא - הרב דוד מרדכי
הטקס
תאריך טקס החתונה (*)
תוכן שגוי
שם מקום קיום הטקס (אולם) (*)
תוכן שגוי
כתובת מקום קיום הטקס (*)
תוכן שגוי
====================================
פרטי החתן
שם פרטי - חתן (*)
תוכן שגוי
שם משפחה - חתן (*)
תוכן שגוי
שם אם החתן (*)
תוכן שגוי
שם אב החתן (*)
תוכן שגוי
תעודת זהות - חתן (*)
תוכן שגוי
מצב משפחתי - חתן (*)
תוכן שגוי
כתובת - חתן (*)
תוכן שגוי
טלפון נייד - חתן (*)
תוכן שגוי
דואר אלקטרוני - חתן (*)
תוכן שגוי
מקצוע/עיסוק - חתן
תוכן שגוי
====================================
פרטי הכלה
שם פרטי - כלה (*)
תוכן שגוי
שם משפחה - כלה (*)
תוכן שגוי
שם אם הכלה (*)
תוכן שגוי
שם אב הכלה (*)
תוכן שגוי
תעודת זהות - כלה (*)
תוכן שגוי
מצב משפחתי - כלה (*)
תוכן שגוי
כתובת - כלה (*)
תוכן שגוי
טלפון נייד - כלה (*)
תוכן שגוי
דואר אלקטרוני - כלה
תוכן שגוי
מקצוע/עיסוק - כלה
תוכן שגוי
====================================
חתונה אזרחית/רבנות/הסכם זוגיות
האם אתם נשואים אזרחית? (*)
תוכן שגוי
במידה והתחתנתם אזרחית - היכן ומתי ?
תוכן שגוי
במידה ואתם נשואים אזרחית - האם נרשמתם במרשם אוכלוסין?
תוכן שגוי
במידה ואתם לא נשואים אזרחית מתי בכוונתכם להתחתן אזרחית?
תוכן שגוי
====================================
כתובה - בחירת עיצוב ונוסח
כתובה - עיצוב כתובה נבחר
תוכן שגוי
כתובה - נוסח כתובה נבחר
תוכן שגוי
====================================
צרוף מסמכים רלוונטיים (קבצים סרוקים)
תעדת זהות חתן/כלה
תוכן שגוי
מסמך החתונה האזרחית (אופוסטיל)
תוכן שגוי
נוסח כתובה בקובץ וורד
תוכן שגוי
הערות לגבי הטקס
תוכן שגוי
אנו מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרנו (*)
תוכן שגוי
====================================

כתב הצהרה והתחייבות

אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 1. פנינו מיוזמתינו למר דוד מרדכי בכדי שיבצע עבורינו טקס התקשרות.
 2. לבני הזוג ברור מעל לכל ספק, שהטקס אינו מוכר כטקס נישואין על-ידי המדינה או רשויותיה והוא אינו מאפשר רישום מסוג כל שהוא במשרד הפנים או ברשויות המדינה.
 3. אנו מתחייבים בזאת להתחתן בחתונה אזרחית בחו"ל עד כחודשיים לאחר הטקס אותו עורך הרב מרדכי ולהרשם במשרד הפנים על סמך טקס זה. לחילופין, אנו מתחייבים לערוך הסכם זוגיות/ ממון/ ידועה בציבור בינינו אצל עורך/ת דין.
 4. קיבלנו הדרכה מלאה ממר מרדכי לגבי כל הקשור בעריכת טקס ההתקשרות, לרבות נוסח כתב ההתקשרות המהווה ביטוי לרצוננו ותפישתנו.
 5. אנו מבינים היטב את השלכות התקשרותנו בטקס התקשרות זה. קיבלנו הסבר בדבר המצב המשפטי והרבני הנהוג בישראל. בכלל זה הוסברו בינינו סוגיות מעמדנו במדינת ישראל, זכויות ילדינו המשותפים, נושא יחסי הממון בינינו, הסדרת שאלת המזונות ושאר העניינים הקשורים בטקס.
 6. ידוע לנו שבמידה ונרצה להיות רשומים במשרד הפנים כנשואים עומדת בפנינו האפשרות לערוך טקס נישואין אזרחי בחו"ל ולרושמו במרשם האוכלוסין. עם זאת הובהר לנו ואנו מבינים כי גם טקס אזרחי כאמור לעיל אינו מבטיח באופן ודאי את זכויותינו המלאות כבני זוג במדינת ישראל ובחו"ל.
 7. ידוע לנו שבמידה נרצה להתחתן בטקס חתונה יהודי יהיה עלינו לדאוג ליהדות של שני בני הזוג. במידה ואחד מבני הזוג אינו נחשב ליהודי, יצטרך הצד שאינו יהודי לעבור תהלי גיור שרק לאחריו יוכל/תוכל להינשא טקס חתונה יהודי.
 8. הננו מצהירים כי הוסברה לנו חשיבות עריכתו של הסכם ממון לשם הגנה על זכויותינו ההדדיות, הובהר לנו כי תקפות הסכם הממון אינה ברורה מבחינה משפטית וכי בית המשפט או בית דין עלול לקבוע פרשנות אחרת להסכם.
 9. הננו מצהירים כי הוצע לנו לפנות לעורך דין מטעמנו לשם הבהרה נוספת וייעוץ משפטי המתאים למצבנו.
 10. אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים שמסרנו בדבר מעמדנו האישי, מצבנו המשפחתי, אזרחותנו ופרטינו האישיים הינם נכונים ומלאים למועד המסירה ולמועד טקס ההתקשרות.
 11. הננו מצהירים כי אין ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא, כלפי מר דוד מרדכי, בגין ובקשר עם השירות שקיבלנו ממנו על-פי בקשתנו.
החתן מאשר בזאת את הסכמתו המלאה לנאמר בכתב ההצהרה וההתחייבות:
החתן מאשר בזאת את הסכמתו המלאה לנאמר בכתב ההצהרה וההתחייבות (*)
תוכן שגוי
הכלה מאשרת בזאת את הסכמתה המלאה לנאמר בכתב ההצהרה וההתחייבות:
הכלה מאשרת בזאת את הסכמתה המלאה לנאמר בכתב ההצהרה וההתחייבות (*)
תוכן שגוי
הכנס את המספרים הרשומים הכנס את המספרים הרשומים   עדכון
הכנסה שגויה - נסה שוב
הכנסת האותיות והמספרים המופיעים
קליטת טופס